oficiálna stránka obce, okres Bardejov
Kontakt

Starosta:MVDr. Ján Novotný
Mobil:0908 980 317
Email:starosta@abrahamovce-bj.sk
Adresa:Abrahámovce 26
08641 Raslavice

O obci
Štát: Slovensko

Kraj: Prešovský kraj

Okres: Bardejov

Región: Šariš

Nadmorská výška:
267 m n. m.

Súradnice:
49°09′42″S 21°20′32″V

Rozloha: 5,9 km² (590 ha)

Obyvateľstvo: 368

Hustota: 62,71 obyv./km²

Prvá pís. zmienka: 1427

Názov projektu: Vybudovanie bezplatnej WiFi siete na verejných miestach v obci Abrahámovce

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Abrahámovce, Abrahámovce 85

Miesto realizácie: Obec Abrahámovce

Výška poskytnutého NFP: 12 825,00 €

 

Stručný popis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach: 

 

Vonkajšie prístupové body: 

1. POŽIARNA ZBROJNICA

2. VEREJNÉ PRIESTRANSTVO –  parcela EKN 756/1,  

3. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, AREÁL 

4. OBECNÝ ÚRAD, AREÁL

5. AREÁL, BAR DÚHA

6. DOM SMÚTKU 

7. FUTBALOVÉ IHRISKO, AREÁL

Vnútorné prístupové body: 

1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

2. OBECNÝ ÚRAD 

3. FUTBALOVÉ IHRISKO, ŠATŇA

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Realizácia projektu začne po skončení prebiehajúceho procesu kontroly verejného obstarávania

 

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

> Situačný nákres

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk“

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.

 

Názov projektu: VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO 

Program: Podpora rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 7.  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo výzvy: 22 PRV 2017

Kód projektu: 074PO220106

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Cieľ projektu: Poskytnúť obyvateľom obce verejne prístupný priestor na športové aktivity vybudovaním multifunkčného ihriska pre verejnosť s umelým povrchom pre celoročné využitie v areáli ZŠ Abrahámovce.

Čiastkové ciele:

• Vybudovať športovisko dostupné verejnosti a využitím ihriska základnej školy, tak vytvoriť infraštruktúrny predpoklad pre rozvoj športu a zdravého životného štýlu, aktívneho trávenia voľného času v obci.

• Skvalitniť podmienky pre výučbu športu a telesnej výchovy ako aj krúžkovú činnosť, zatraktívniť areál školy.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú

Sumu 113 549,32 EUR